Cách tải File trên Google Drive khi quá giới hạn lượt tải hiện tại bạn không thể xem hoặc tải xuốngCách tải File trên Google Drive khi quá giới hạn lượt tải chặn tải xuống trong 24h thành công.
Rất tiếc, hiện tại bạn không thể xem hoặc tải xuống tệp này.
Gần đây, có quá nhiều người dùng đã xem hoặc tải xuống tệp này. Vui lòng truy cập lại tệp này sau. Nếu tệp mà bạn truy cập rất lớn hoặc bị chia sẻ với nhiều người, bạn có thể mất đến 24 giờ để có thể xem hay tải tệp xuống. Nếu bạn vẫn không thể truy cập tệp này sau 24 giờ, hãy liên hệ với quản trị viên tên miền của bạn.
Sorry, you cannot view or download this file right now.
Too many users have viewed or downloaded this file recently. Please revisit this file later. If the file you access is very large or is shared with many people, it may take you up to 24 hours to view or download the file. If you still cannot access this file after 24 hours, contact your domain administrator.

Nguồn: https://wiksource.org

Xem thêm bài viết khác: https://wiksource.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *